Có 2 kết quả:

Huī tǔhuī tǔ

1/2

Huī tǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Spodosols (Chinese Soil Taxonomy)

Một số bài thơ có sử dụng

huī tǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dust

Một số bài thơ có sử dụng