Có 1 kết quả:

huī tóu zhuó mù niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-headed woodpecker (Picus canus)