Có 1 kết quả:

huī kǒng què zhì

1/1

huī kǒng què zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey peacock-pheasant (Polyplectron bicalcaratum)