Có 1 kết quả:

huī shān chún

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey partridge (Perdix perdix)