Có 1 kết quả:

huī yán

1/1

huī yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) limestone
(2) CL:塊|块[kuai4]