Có 1 kết quả:

huī yán liǔ yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) limestone leaf warbler (Phylloscopus calciatilis)