Có 1 kết quả:

huī yán jiāo méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) limestone wren-babbler (Napothera crispifrons)