Có 1 kết quả:

huī dù

1/1

huī dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

grayscale