Có 1 kết quả:

huī bān jiū

1/1

huī bān jiū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian collared dove (Streptopelia decaocto)