Có 1 kết quả:

huī bān héng

1/1

huī bān héng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey plover (Pluvialis squatarola)