Có 1 kết quả:

huī àn

1/1

huī àn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dull gray
(2) drab
(3) murky