Có 1 kết quả:

huī lín bī

1/1

huī lín bī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey bush chat (Saxicola ferreus)