Có 1 kết quả:

huī shù què

1/1

huī shù què

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey treepie (Dendrocitta formosae)