Có 1 kết quả:

huī liáng niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-cheeked starling (Spodiopsar cineraceus)