Có 1 kết quả:

huī ní

1/1

huī ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plaster
(2) mortar