Có 1 kết quả:

huī liū liū

1/1

huī liū liū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dull gray
(2) gloomy
(3) dejected
(4) crestfallen
(5) with one's tail between one's legs