Có 1 kết quả:

huī xióng

1/1

huī xióng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

grizzly bear