Có 1 kết quả:

huī yàn héng

1/1

huī yàn héng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) small pratincole (Glareola lactea)