Có 1 kết quả:

huī měng

1/1

huī měng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gray mongoose (Herpestes edwardsii)