Có 1 kết quả:

huī bái

1/1

huī bái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) colored
(2) ash-colored