Có 1 kết quả:

huī bái hóu lín yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common whitethroat (Sylvia communis)