Có 1 kết quả:

huī bái sè

1/1

huī bái sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ash gray