Có 1 kết quả:

huī yǎn duǎn jiǎo bēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-eyed bulbul (Iole propinqua)