Có 1 kết quả:

huī chì dōng

1/1

huī chì dōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-winged blackbird (Turdus boulboul)