Có 1 kết quả:

huī chì ōu

1/1

huī chì ōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) glaucous-winged gull (Larus glaucescens)