Có 1 kết quả:

huī bèi bó láo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-backed shrike (Lanius tephronotus)