Có 1 kết quả:

huī bèi liáng niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-shouldered starling (Sturnia sinensis)