Có 1 kết quả:

huī bèi sǔn

1/1

huī bèi sǔn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) merlin (Falco columbarius)