Có 1 kết quả:

huī bèi dōng

1/1

huī bèi dōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-backed thrush (Turdus hortulorum)