Có 1 kết quả:

huī xiōng sǒu méi ㄏㄨㄟ ㄒㄩㄥ ㄙㄡˇ ㄇㄟˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Emei Shan liocichla (Liocichla omeiensis)