Có 1 kết quả:

huī xié zào méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-sided laughingthrush (Garrulax caerulatus)