Có 1 kết quả:

huī fù jiǎo zhì

1/1

huī fù jiǎo zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Blyth's tragopan (Tragopan blythii)