Có 1 kết quả:

huī cài

1/1

huī cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fat hen (Chenopodium album), edible annual plant