Có 1 kết quả:

huī mēng mēng

1/1

huī mēng mēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dusky
(2) overcast (of weather)