Có 1 kết quả:

huī lán jī wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) slaty-blue flycatcher (Ficedula tricolor)