Có 1 kết quả:

huī chì yáng

1/1

huī chì yáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gray alder (Alnus incana)
(2) speckled alder