Có 1 kết quả:

huī yàn

1/1

huī yàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) greylag goose (Anser anser)