Có 1 kết quả:

huī mái

1/1

huī mái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dust haze
(2) dust storm