Có 1 kết quả:

huī lǐng

1/1

huī lǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gray collar
(2) specialist
(3) technical worker
(4) engineer