Có 1 kết quả:

huī tóu mài jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-headed lapwing (Vanellus cinereus)