Có 1 kết quả:

huī jǐng wú

1/1

huī jǐng wú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-necked bunting (Emberiza buchanani)