Có 1 kết quả:

huī wú

1/1

huī wú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey bunting (Emberiza variabilis)