Có 1 kết quả:

huī hè

1/1

huī hè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common crane (Grus grus)