Có 1 kết quả:

huī jí líng

1/1

huī jí líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey wagtail (Motacilla cinerea)