Có 1 kết quả:

líng biàn

1/1

líng biàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) quick
(2) agile
(3) nimble
(4) easy to handle
(5) handy