Có 1 kết quả:

líng qì ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) spiritual influence (of mountains etc)
(2) cleverness
(3) ingeniousness