Có 1 kết quả:

líng qì

1/1

líng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spiritual influence (of mountains etc)
(2) cleverness
(3) ingeniousness