Có 1 kết quả:

líng yào

1/1

líng yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) legendary magic potion of immortals
(2) panacea
(3) fig. wonder solution to a problem