Có 1 kết quả:

Zào jūn

1/1

Zào jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Zaoshen, the god of the kitchen
(2) also written 灶神

Một số bài thơ có sử dụng