Có 1 kết quả:

zhuó rè

1/1

zhuó rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) burning hot
(2) scorching
(3) worried