Có 1 kết quả:

zhuó rè ㄓㄨㄛˊ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) burning hot
(2) scorching
(3) worried