Có 1 kết quả:

zhuó tòng ㄓㄨㄛˊ ㄊㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) burn (i.e. wound)
(2) burning pain